Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten aangegaan door In The Lead BV. Deze voorwaarden prevaleren in geval van een conflict tussen deze voorwaarden en de voorwaarden van de klant. De voorwaarden van de klant, met inbegrip van aangebrachte wijzigingen aan de voorwaarden van In The Lead BV, zijn enkel bindend ten aanzien van In The Lead BV in zoverre In The Lead BV deze wijzigingen vooraf, expliciet en schriftelijk heeft aanvaard. In geval één of meerdere van de bepalingen in tegenspraak of inconsistent zijn met één of meer bepalingen neergelegd in een contractueel document, dan prevaleren deze laatste.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De offertes van In The Lead BV zijn slechts geldig indien zij een geldigheidsduur bevatten. Bestellingen en overeenkomsten zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van In The Lead BV of door het opsturen van de factuur.

ARTIKEL 3 PRIJS EN LEVERINGSTERMIJNEN

De prijs is deze zoals op het bestek werd vermeld. De prijzen en onkosten weergegeven in de prijslijst van In The Lead BV kunnen evenwel te allen tijde, zonder voorafgaande verwittiging, worden gewijzigd en aangepast aan de evolutie van de vaste en/of variabele kosten.In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Data en leveringstermijnen zijn louter informatief en niet bindend voor In The Lead BV, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen.Het overschrijden ervan verschaft de koper geen enkel recht op schadevergoeding en/of annulering van zijn bestelling.

ARTIKEL 4 BETALING

Behoudens andersluidend beding vermeld op de factuur, zijn alle facturen van In The Lead BV contant betaalbaar. Elke factuur die niet betaald werd binnen de 30 dagen brengt een intrest op van 10% per jaar vanaf de vervaldag. Bij niet-betaling op de vervaldag is bovendien een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 150 euro, verschuldigd.De intresten en de forfaitaire schadevergoeding zijn van rechtswege verschuldigd op de datum van de vervaldag, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De eventueel van toepassing zijnde belastingen en invoerheffingen zijn voor rekening van de klant.Indien het vertrouwen van In The Lead BV in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, of bij wanbetaling van een factuur, behoudt In The Lead BV zich het recht voor van de klant waarborgen te eisen en/of nog resterende leveringen op te schorten, zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van alle rechten van In The Lead BV.In The Lead BV behoudt zich het recht voor de gehele bestelling of een deel ervan te annuleren, zelfs indien de goederen en/of diensten reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 5.ARTIKEL 5 ONTBINDING

Elke annulering dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding van In The Lead BV. In geval van eenzijdige ontbinding door de klant van een overeenkomst betreffende de levering van goederen en/of diensten vóór de levering, is de klant aan In The Lead BV een schadevergoeding van 30% verschuldigd. De reeds door In The Lead BV gemaakte kosten zijn voor rekening van de klant. Indien de door In The Lead BV geleden schade hoger is dan 30%, behoudt In The Lead BV zich het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen.

ARTIKEL 6 TESTEN EN INSTALLATIE VAN DE GOEDEREN

De klant is verantwoordelijk voor de installatie en het testen van de goederen en/of diensten geleverd door In The Lead BV. Op vraag van de klant en na goedkeuring door In The Lead BV, zal In The Lead BV de installatie uitvoeren tegen de op dat ogenblik geldende prijzen.

ARTIKEL 7 AANVAARDING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

De klant wordt geacht definitief de door In The Lead BV geleverde goederen aanvaard te hebben, tenzij In The Lead BV schriftelijk op de hoogte werd gebracht van een defect binnen 10 dagen na levering van de goederen of na het ontdekken van een verborgen defect. Indien de klacht ontvankelijk en gegrond is, blijft de verantwoordelijkheid beperkt tot de prijs van de geleverde goederen. Geen enkele andere schade van de koper of van een derde zal vergoed worden. De door In The Lead BV geleverde diensten worden geacht volledig aanvaard te zijn door de klant op het ogenblik van de levering van de diensten.

.ARTIKEL 8 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

In The Lead BV garandeert dat de goederen substantieel conform zijn met de productspecialisaties zoals weergegeven in de licentieovereenkomst. De garantie en aansprakelijkheid voor goederen van derden, geleverd door In The Lead BV, beperkt zich tot de garantie gegeven door de derde partij zoals vermeld in de licentievoorwaarden voor zulke goederen en waarvan de klant op eenvoudig verzoek vóór de aankoop van de goederen en/of diensten van In The Lead BV een kopie kan krijgen.Alle diensten worden ‘as is’ geleverd. Deze garantie geldt slechts in zoverre de klant aantoont dat de gebreken tot uiting gekomen zijn in normale of in de voorgeschreven gebruiksomstandigheden. De garantie geldt niet in geval van slechte installatie, slecht onderhoud, ondeskundige herstelling en niet-toegelaten wijziging door de klant. In The Lead BV is enkel aansprakelijk tot vergoeding van de rechtstreekse schade toegebracht aan de klant indien en in zoverre de klant deze schade bewijst en In The Lead BV de waarachtigheid van de schade erkent.Het bedrag van deze schadevergoeding zal in ieder geval niet hoger zijn dan de facturatieprijs of het tarief te betalen voor de producten en/of dienstverlening die de schade veroorzaakten, en is in ieder geval gelimiteerd tot een maximum van € 10.000 per schadegeval. In The Lead BV is niet aansprakelijk voor onvoorzienbare schade, gevolgschade of onrechtstreekse schade (waaronder, maar niet beperkt tot, commercieel of financieel verlies van cliënteel, het verlies van informatie, gegevens of programma’s of handelingen of eisen tot schadevergoeding ingesteld door derde partijen). In The Lead BV vergoedt geen schade veroorzaakt door hardware, software en andere producten en/of diensten geleverd of verleend door andere partijen dan In The Lead BV. In The Lead BV vergoedt evenmin schade veroorzaakt door de schuld van het slachtoffer of een derde. Elke eis tot schadevergoeding onder dit artikel moet In The Lead BV binnen 5 dagen na het oplopen van de schade schriftelijk bereiken.

 

ARTIKEL 9 OVERMACHT

In geval van overmacht, zoals brand, staking, rellen, nalatigheid van leveranciers of eender welke handeling buiten de controle van In The Lead BV, is In The Lead BV niet verantwoordelijk voor een gebrekkige en/of vertraagde uitvoering van al haar of een deel van haar verplichtingen. Indien een product en/of dienst ten gevolge van een geval van overmacht niet kan geleverd worden, behoudt In The Lead BV zich het recht voor de overeenkomst zonder schadevergoeding te verbreken. Huidige of toekomstige invoer- en uitvoerbeperkingen en regelingen in verband met goederen en diensten die In The Lead BV eventueel hinderen bij het leveren van goederen en/of diensten, worden beschouwd als een geval van overmacht.

ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Op deze voorwaarden en op elke bestelling, aanvaarding of overeenkomst die onder deze voorwaarden valt, is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de RPR Gent afdeling Oostende bevoegd.

Wij delen graag
wat wij weten